چرا کنگره جوانان برگزیده؟!

پس از آن که در سال های اخیر، بخش بزرگی از جامعه زرتشتیان ایران، به دلایل مختلف، به آمریکا مهاجرت کردند، نوعی احساس ناامنی و تردید افراد مانده در ایران را فرا گرفت. احساسی که شاید آمیخته ای بود از حس دلتنگی و تنهایی، همراه با تردید ماندن یا رفتن، و نیز شک و نگرانی از این که آیا جامعه مانده، که بسیاری از افراد خود را از دست داده است، باز می تواند، آنگونه که باید، به حیات خود ادامه دهد؟

این نگرانی خصوصاً جوانان را دربرگرفت. جوانانی که قرار بود آینده جامعه را بسازند، اما تصویری که از حال حاضر در مقابلشان بود، تصویری تغییر شکل داده و به هم ریخته بود. در چنین شرایطی، ایده برگزاری کنگره جوانان برگزیده زرتشتی ایده ای ناب بود؛ فرصتی تا جوانان متخصص، هوشیار و کاردان جامعه زرتشتی ایران گرد هم جمع و از حضور یکدیگر باخبر شوند. به سان نقطه هایی که به هم می پیوندند و از خطوط تازۀ رسم شده میانشان، تصویری نو شکل می گیرد و امیدی. که گرچه بسیاری رفته اند، اما آن ها که هستند، هنوز تازه نفس و پرتوان، شایستگی آن را دارند که جامعه را به سوی فردایی نیکو پیش برند.

کنگره جوانان برگزیده زرتشتی فرصتی است برای آغاز شناخت ها، دوستی ها، همفکری ها و همدلی ها، برای ماندن و ساختن.

نام نویسی