پس بیایید از کسانی شویم که زندگی را تازه می گردانند

با دیدنی های خوزستان، محل برگزاری پنجمین کنگره جوانان برگزیده بیشتر آشنا شوید.
بهمن 8, 1393
پرسش از شرکت کنندگان
بهمن 17, 1393

دیدگاه دکتر افشین نمیرانیان درباره کنگره جوانان برگزیده:

اندیشه ی زرتشت، پیامبر آریایی، تازه گردانیدن و جوان ماندن چیزی است که هر روز و به ويژه امروز بیش از همیشه، نیاز جوامع انسانی است. امروزی که با سرعت بالای تغییرات شیوه و مشکلات زندگی فردی و جمعی، ناشی از پیشرفت سراسیمه و نفوذ بی حد فناوری، هر دم  ناگزیر از یافتن راه حل های نو و بازتعریف چارچوب های جدید هستیم. و اینجا است که اندیشه های جوان، از سوی جوان های اندیشمند و تازگی جو، با هم فکری و همراهی می توانند راه گشا باشند، چه در فهم زندگی جاری و پیش رو و چه در ارایه ی مسیر های بهتر در زندگی اجتماعی هازمان زرتشتی.

چشم به راه همگی شما هستیم.

افشین نمیرانیان

پاییز 1393

دیدگاه ها بسته شده است

نام نویسی